XXX МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС
ЗА ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ, ПЕВЦИ И КОМПОЗИТОРИ

22 - 25 април, 2024 г., София

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

1. Трите имена на участника ...
2. Дата на раждане (ден, месец, година) ...
3. Националност ...
4. Домашен адрес, телефон, факс, e-mail ...
5. Солист (инструмент), ансамбъл, композитор (ненужното се зачертава)
6. Репертоар, на български и западен език, с време на всяка творба: ...
7. Композицията ми ще прозвучи - на запис; "на живо" (ненужното се зачертава)
8. С подписа си декларирам, че приемам условията на конкурса.

Дата:                                                                            Подпис:
 

БИОГРАФИЯ

1. Име ................
2. Рождена дата и място ..............
3. Образование ..............................
    ......................................................
4. Награди: .....................................
    .......................................................

    .......................................................

Краен срок за подаване на заявки - 10 април 2024 г. 

Кандидатите ще бъдат известени за допускането им до конкурса и програмата за провеждането му до 21 април 2024 г.

Изтегли регламента и декларацията за информирано съгласие